اطلاعیه ها
کد : ۱۹۱

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

برنامه کلاسی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت 12:45-11

2

اندیشه اسلامی (2)

2

شنبه ساعت 12:45-11، یکشنبه ساعت 11-8

3

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

شنبه ساعت11-8، یکشنبه ساعت 12:45-11

4

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

شنبه ساعت 12:45-11، یکشنبه ساعت 11-8

5

تفسیر موضوعی قرآن کریم

2

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت 12:45-11

6

دانش خانواده و جمعیت

2

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت 11-8

7

زبان خارجه

3

شنبه ساعت12:45-11، یکشنبه ساعت 11-8

8

فارسی عمومی

3

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت 12:45-11

9

تربیت بدنی

1

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت11 -8، دوشنبه ساعت11 -8

10

ورزش (1)

1

شنبه ساعت 11-8، یکشنبه ساعت11 -8، دوشنبه ساعت11 -8

11

کارآموزی (حسابداری)

3

 

12

پروژه مالی

3

 

 

 

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

زمان و مکان کلاس

اساتید

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

 

اندیشه اسلامی 1

2

 

استاد زیلاب پور

2/6/98

11-13

2

 

اندیشه اسلامی 1

2

 

استاد زیلاب پور

2/6/98

11-13

3

 

اندیشه اسلامی 2

2

 

استاد زیلاب پور

3/6/98

11-13

4

 

اندیشه اسلامی 2

2

 

استاد زیلاب پور

3/6/98

11-13

5

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

 

استاد علوی مهر

4/6/98

11-13

6

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

 

استاد علوی مهر

4/6/98

11-13

 

7

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

استاد علوی مهر

3/6/98

11-13

8

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

استاد علوی مهر

3/6/98

11-13

9

 

دانش خانواده وجمعیت

2

 

استاد زارعی

5/6/98

11-13

10

 

دانش خانواده وجمعیت

2

 

استاد زارعی

5/6/98

11-13

11

 

تفسیر موضوعی قران

2

 

استاد زارعی

6/6/98

11-13

12

 

تفسیر موضوعی قران

2

 

استاد زارعی

6/6/98

11-13

13

 

اخلاق اسلامی

2

 

استاد پور علی فرد

7/6/98

11-13

14

 

اخلاق اسلامی

2

 

استاد پور علی فرد

7/6/98

11-13

15

 

زبان فارسی

3

 

استاد زارعی

3/6/98

11-13

16

 

زبان فارسی

3

 

استاد زارعی

3/6/98

11-13

17

 

زبان فارسی

3

 

استاد زارعی

3/6/98

11-13

18

 

زبان خارجه

3

 

استاد معزی

6/6/98

11-13

19

 

زبان خارجه

3

 

استاد معزی

6/6/98

11-13

20

 

زبان خارجه

3

 

استاد معزی

6/6/98

11-13

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما

captcha