خبرها
کد : ۱۰۱۴
به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) و همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شیراز،کارگاه آموزش آشنایی با مواد مخدر سنتی وصنعتی ومجازاتهای مربوطه با حضور آقای دکتر محمدرضا یوسفی،دادیار دادسرای انقلاب وجناب آقای سرهنگ سلامی،کارشناس اداره مبارزه با موادمخدر استان فارس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در سالن شهید قدوسی دادگستری شیراز برگزار گردید.
در این کارگاه ریاست محترم بسیج حقوقدانان جناب آقای مهبودی و وکلا وکارشناسان بسیج حقوقدانان وجمع کثیری از دانشجویان موسسه فاطمیه(س) ودانشگاه شیرازو همچنین اساتید محترم خانم دکتر چمن پیما وخانم دکتر دیبانیا وخانم دکتر مرادی حضورداشتند.
در این جلسه ضمن معرفی انواع موادمخدر و عوارض واثرات زیانبارهر کدام از این مواد، مجازاتهای مربوط به حمل، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر تشریح گردید.
مدیریت فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز

نظر شما

captcha