خبرها
کد : ۸۳۱

بازید تعدادی از دانشجویان مشاوره و روانشناسی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز از مرکز رویش جوانه‌های امید و مصاحبه با چند کیس اختلال شخصیت و سوء مصرف مواد در روز دوشنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱.

نظر شما

captcha