حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فاطمیه بعنوان کمیته های علمی و اجرایی همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی دانشگاه شیراز
حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فاطمیه بعنوان کمیته های علمی و اجرایی همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی دانشگاه شیراز
حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فاطمیه بعنوان کمیته های علمی و اجرایی همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی دانشگاه شیراز
حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فاطمیه بعنوان کمیته های علمی و اجرایی همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی دانشگاه شیراز
سخنرانی دکتر خرم دل، با موضوع Evolutionary psychology در دومین دوره سمینار" پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی" با حمایت دانشگاه علوم پزشکی،کردستان عراق و دانشگاه فاطمیه در دانشگاه شیراز
حضور دانشجویان دانشگاه فاطمیه، در همایش مشترک مدیریت اقتصاد روان شناسی حسابداری و اقتصاد دانشگاه شیراز