معرفی
کد : ۲۵

 (سوابق علمی و تجربی (رزومه

 تحصیلات و افتخارات

-  دکترای در رشتۀ سیاست­گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

-  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید در دانشگاه تهران

-  کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه تهران

-  مشمول جایزۀ تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان در سال تحصیلی 96- 1395

-  کسب رتبۀ اول در مقطع دکتری در بین دانشجویان رشتۀ سیاست­گذاری علم و فنّاوری دانشگاه تربیت مدرس

-  عنوان رسالۀ دکتری: "طراحی مدل بهبودیافتۀ سیاستگذاری علم و فناوری بر اساس رویکرد شبکه های سیاستی"

-  عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی­های تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران "

-  کسب حمایت از پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی­های تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران" توسط ستاد توسعه­ی فناوری نانو.

-  کسب رتبه­ی 577 کنکور سراسری در سال 1383 در رشته­ی ریاضی- فیزیک.

-  کسب رتبه­ی 44 در کنکور دکتری در سال 1394 در رشته­ی مدیریت.

-  معلم منتخب مدرسه (دبیرستان توسعه) و تقدیر در آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در سال تحصیلی 95-1394.

  

مقالات علمی

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزۀ فناوری نانو در ایران " و چاپ شدهدر مجله علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره اول، بهار 1392، صص 47-66، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره چهارم، شماره ششم، بهار و تابستان 91، صص 69-84، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه: فناوری نانو) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره سیزدهم، شماره دوم، تابستان 94، صص 415-435، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی مؤلفه­های سبک زندگی اسلامی در حوزۀ کسب و کار از دیدگاه برخی آیات و روایات " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، سال ششم، زمستان 92، شماره 22، صص 33-58، دانشگاه معارف اسلامی.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و رتبه بندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره سیزدهم، شماره سوم، پاییز 94، صص 691-712، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 93، صص 675-695، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و رتبه بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره هفتم، شماره اول، بهار 94، صص 107-124، دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " ارائۀ چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، دوره بیست و سوم، شماره سوم، پاییز 94، صص 123-142، دانشگاه امام حسین (ع).

-  نگارش مقالۀ علمی- ترویجی " مفاهیم، رویکردها و روش های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری)" و چاپ شده در مجله علمی-ترویجی رهیافت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " سنجش پذیرش اجتماعی فنّاوری شبیه سازی انسان در جامعۀ دانشگاهی ایران" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست علم و فنّاوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " بررسی نقش سیاست های مالکیت فکری در هم­پایی فنّاورانۀ کشورهای در حال توسعه" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست­گذاری عمومی دانشگاه تهران.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " آیندۀ علم و فنّاوری با تکیه بر مطالعۀ تطبیقی تحوّل همگرای آن­ها " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهش­های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرّس.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " طراحی مدل اندازه گیری نگرش عامّه به محصولات غذایی تراریخته با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعۀ مورری: شهروندان تهران) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست علم و فنّاوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " نظریۀ شبکه های سیاستی: رهیافتِ چالش های سیاست­گذاری علم و فنّاوری ایران " (در دست داوری).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " تئوریزه کردن مبانی اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریۀ هم­پایی فنّاورانه " (در دست داوری).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " سیر تحوّلات علم و فنّاوری از وحدت به کثرت (رویکردی تاریخی- تحلیلی) " (در دست داوری).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی مؤثر بر انتخاب استراتژی تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو " و پذیرش، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش بین­المللی تجاری­سازی (دانشگاه تهران).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی Identifying Factors Influencing on Choosing Academic Researches Commercialization Strategies in the Field of Nanotechnology in Iran " (چاپ نشده)

-  نگارش مقالۀ "دست­آوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه­ی فناوری نانو" و ارائۀ این مقاله به همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی و چاپ آن در مجموعه مقالات (دانشگاه تهران).

-  نگارش مقالۀ "تحلیلی بر روش­های انتقال فنّاوری نانو در ایران در دوران پساتحریم" و ارائۀ این مقاله به دهمین کنفرانس ملّی و ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت فنّاوری (IRAMOT2016) و انتشار آن در مجموعه مقالات (انجمن مدیریت فنّاوری ایران).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " چارچوب مفهومی جدید عوامل مؤثر بر انتقال فناوری­های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری " (چاپ نشده).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " انتخاب استراتژی تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی؛ عوامل محیطی (مطالعه موردی: فناوری نانو) " (چاپ نشده).

-  نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " چارچوب مفهومی بومی انتخاب استراتژی تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو) " (چاپ نشده).

-  نگارش بیش از 25 مقاله در حوزه­ی آموزش فناوری نانو و انتشار آن در سایت باشگاه نانو (http://nanoclub.ir) .

 

تألیفات و نگارش­ها

-  تألیف کتاب "چند گام تا موفقیت در کنکور" منتشر شده توسط انتشارات بضعه­ الرسول در سال 1384 (به تیراژ 2000 جلد)

-  تألیف کتاب "نانو از نو" منتشر شده توسط باشگاه نانو و انتشارات آتنا با همکاری ستاد ویژۀ توسعه­ی فناوری نانو در سال 1388 (چاپ دوم در سال 1390 و چاپ سوم در سال 1391 مجموعا به تیراژ 6000 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.

-  تألیف کتاب "پرسش­های نو از نانو" منتشر شده توسط مجتمع آموزشی توسعه در سال 1390 (چاپ دوم در سال 1391 مجموعا به تیراژ 4500 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.

-  تألیف کتاب "مقالات باشگاه نانو" منتشر شده توسط باشگاه نانو در سال 1391 (به تیراژ 1000 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.

-  تألیف کتاب "کتاب کار فیزیک2" منتشر شده توسط انتشارات ساد در سال 1389 (چاپ دوم در سال 1390 مجموعا به تیراژ 4500 جلد)

-  عضو تیم تألیف و طراحی سوالات اولین و دومین "المپیاد ملی فناوری نانو" در سال­های 1389 و 1390

-  عضو تیم تألیف و طراحی سوالات فیزیک آزمون­های آزمایشی "واله" (تیزهوشان والمپیاد) در طی سال­های 1387 تا 1392

-  تألیف و طراحی سوالات فیزیک آزمون­های آزمایشی "رزمندگان" در سال­های­1391 و 1392

 

 ترجمه

-  ترجمۀ کتاب "Theories of Entrepreneurship" با عنوان "نظریه­ های کارآفرینی" تألیف شارون آلوارز (چاپ نشده).

تحقیقات و پژوهش­ها

-  انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع "بررسی خواص الکترونیکی نانولوله ­های کربنی و کاربرد نانولوله­ های کربنی در مدارات  الکترونیک" به عنوان پایان­ نامۀ مقطع کارشناسی با راهنمایی دکتر فروزنده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران.

-  انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی­ های تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران " به عنوان پایان­نامۀ مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر میگون­پوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

-  انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " طراحی مدل بهبودیافتۀ سیاست­گذاری علم و فنّاوری ایران بر اساس شبکه ­های خط­ مشی " به عنوان رسالۀ مقطع دکتری با راهنمایی دکتر منتظر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرّس و معاون بنیاد ملّی نخبگان.

-  انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری­ های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری­های پیشرفته " به عنوان طرح پژوهشی به همکاری بنیاد نخبگان نیروهای مسلح با راهنمایی دکتر چرختاب مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.

-  انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " سبک زندگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز " به سفارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها.

  

سوابق شغلی (آموزشی)

-  تدریس دروس رشتۀ مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی

-  تدریس "فیزیک" در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و مدارس غیردولتی شهر تهران

  

سوابق شغلی (اجرایی)

-  مدیر اداری مالی موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فاطمیه (س) شیراز در سال 1392.

-  مدیر عامل و عضو هیئت موسس شرکت "افق دانش خلاق (مسئولیت محدود)" به شماره ثبت 346672 فعال در حوزه ­ی برگزاری دوره ­های آموزشی فناوری نانو.

 

نظر شما

captcha