خدمات الکترونیک
کد : ۹۶
  • پست الکترونیکی

  • دسترسی به اینترنت

  • کتابخانه

  • سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

  • تردد و حضور و غیاب

  • سامانه ثبت درخواست مرخصی

  • سامانه تغذیه

  • خدمات رفاهی

نظر شما

captcha