معرفی
کد : ۲۵

 

به نام خدا

سوابق علمی و تجربی (رزومه)

 

 

تحصیلات و افتخارات

 • دکترا در رشتۀ سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس از سال 1394 تا 1399
 • کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید در دانشگاه تهران از سال 1388 تا 1391
 • کارشناسی در رشتۀ مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه تهران از سال 1383 تا 1388
 • دیپلم و پیش دانشگاهی در رشتۀ ریاضی- فیزیک از دبیرستان شهید دکتر مفتح (ره) (خوارزمی سابق) تهران از سال 1379 تا 1383
 • مشمول جایزۀ تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان در سال تحصیلی 96- 1395
 • شاخص H در گوگل اسکولار: 2
 • کسب رتبۀ اول در مقطع دکتری در بین دانشجویان رشتۀ سیاست‌گذاری علم و فنّاوری دانشگاه تربیت مدرس
 • عنوان رسالۀ دکتری: "طراحی مدل بهبودیافتۀ سیاستگذاری علم و فناوری بر اساس رویکرد شبکه های خطمشی"
 • عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران "
 • کسب حمایت از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران" توسط ستاد توسعه‌ی فناوری نانو.
 • کسب رتبهی 577 کنکور سراسری در سال 1383 در رشته‌ی ریاضی- فیزیک.
 • کسب رتبهی 44 در کنکور دکتری در سال 1394 در رشته‌ی مدیریت.
 • معلم منتخب مدرسه (دبیرستان توسعه) و تقدیر در آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در سال تحصیلی 95-1394

 

مقالات علمی مجلات علمی پژوهشی

 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزۀ فناوری نانو در ایران " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره اول، بهار 1392، صص 47-66، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره چهارم، شماره ششم، بهار و تابستان 91، صص 69-84، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " مطالعه عوامل سازمانی تاثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه: فناوری نانو) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره سیزدهم، شماره دوم، تابستان 94، صص 415-435، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی مؤلفههای سبک زندگی اسلامی در حوزۀ کسب و کار از دیدگاه برخی آیات و روایات " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، سال ششم، زمستان 92، شماره 22، صص 33-58، دانشگاه معارف اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و رتبه بندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره سیزدهم، شماره سوم، پاییز 94، صص 691-712، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 93، صص 675-695، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و رتبه بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره هفتم، شماره اول، بهار 94، صص 107-124، دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " ارائۀ چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، دوره بیست و سوم، شماره سوم، پاییز 94، صص 123-142، دانشگاه امام حسین (ع).
 • نگارش مقالۀ علمی- ترویجی " مفاهیم، رویکردها و روش های نگاشت نهادی (با تأکید بر مطالعات نظام نوآوری)" و چاپ شده در مجله علمی-ترویجی رهیافت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " سنجش پذیرش اجتماعی فنّاوری شبیه سازی انسان در جامعۀ دانشگاهی ایران" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست علم و فنّاوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " بررسی نقش سیاست های مالکیت فکری در همپایی فنّاورانۀ کشورهای در حال توسعه" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " آیندۀ علم و فنّاوری با تکیه بر مطالعۀ تطبیقی تحوّل همگرای آنها " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرّس.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " طراحی مدل اندازه گیری نگرش عامّه به محصولات غذایی تراریخته با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعۀ مورری: شهروندان تهران) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی سیاست علم و فنّاوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " نظریۀ شبکه های سیاستی: رهیافتی برای تبیین مشکلات ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فنّاوری جمهوری اسلامی ایران" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " سیر تحوّلات علم و فنّاوری از وحدت به کثرت (رویکردی فرهنگی تاریخی) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی مطالعات میان فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "تدوین سناریوهای گذار به وضعیت بهبودیافتۀ ساختار سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران" و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " تأملی بر رویدادهای علم و فنّاوری در ایران طی 200 سال اخیر (پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) " و چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، انجمن علمی انقلاب اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مهندسی دانشگاه الزهرا (س)" و چاپ شده در مجله علمی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای زنان، مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "خوشهبندی گفتمانهای حاکم دربارۀ ساختار مناسب برای سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران به روش میانگین فازی (FCM)" و پذیرش شده در مجله علمی-پژوهشی مجلس و راهبرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "مدلسازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران" و پذیرش شده در مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "خوشبندی میانگین فازی به مثابۀ روش تحلیل گفتمان (مطالعۀ موردی: تعاملات نهادی سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران)" در حال داوری در مجلۀ روش‌شناسی علوم انسانی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " Representation of science and technology policy in Iran based on social network analysis " در حال داوری در مجلۀ Journal of entrepreneurship, management and innovation با نمایۀ ISI.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "Modeling of the collaborative policy network (Case study: science and technology in Iran)" در حال داوری در مجلۀ Technology Analysis and Strategic Management با نمایۀ JCR.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " تئوریزه کردن مبانی اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریۀ همپایی فنّاورانه " در حال داوری در مجلۀ پژوهش‌های انقلاب اسلامی.
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی "طراحی چارچوب نظری سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران (مطالعۀ تطبیقی اسناد سیاستی و نظریات خبرگان)" در حال نگارش.

 

 

 

مقالات علمی همایشها و کنفرانسهای علمی

 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی مؤثر بر انتخاب استراتژی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو " و پذیرش، ارائه و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی تجاری‌سازی (دانشگاه تهران).
 • نگارش مقالۀ "دستآوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزهی فناوری نانو" و ارائۀ این مقاله به همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی و چاپ آن در مجموعه مقالات (دانشگاه تهران).
 • نگارش مقالۀ "تحلیلی بر روشهای انتقال فنّاوری نانو در ایران در دوران پساتحریم" و ارائۀ این مقاله به دهمین کنفرانس ملّی و ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فنّاوری (IRAMOT2016) و انتشار آن در مجموعه مقالات (انجمن مدیریت فنّاوری ایران).
 • نگارش مقالۀ "تئوریزه کردن مبانی نظریۀ اقتصاد مقاومتی بر اساس نظریۀ همپایی فنّاورانه" و ارائۀ این مقاله به نخستین کنفرانس ملّی اقتصاد مقاومتی در اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و انتشار آن در مجموعه مقالات، 1396، اراک: دانشگاه پیام نور اراک.
 • نگارش مقالۀ "سیاست نوآوری در ایران و گذار به وضعیت بهبود یافته" و ارائۀ این مقاله به نخستین کنفرانس ملّی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی و انتشار آن در مجموعه مقالات، 1396، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه صنعتی شریف.
 • نگارش مقالۀ "تأملی بر پیچیدگیهای نظام سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران با اتکا به مقایسۀ تطبیقی آن با مالزی و افریقای جنوبی" و ارائۀ این مقاله به نخستین کنفرانس ملّی سیاست‌گذاری در آموزش عالی ایران و چهارمین کنفرانس ملی انجمن آموزش عالی ایران و انتشار آن در مجموعه مقالات، 1397، تهران: دانشگاه فنی و حرفه‌ای.
 • نگارش مقالۀ "آیندۀ آموزش عالی در ایران: سرنوشتی محتوم یا سناریوهایی مشروط؟" و ارائۀ این مقاله به نخستین کنفرانس ملّی سیاست‌گذاری در آموزش عالی ایران و چهارمین کنفرانس ملی انجمن آموزش عالی ایران و انتشار آن در مجموعه مقالات، 1397، تهران: دانشگاه فنی و حرفه‌ای.
 • نگارش مقالۀ "تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل سازمانی و نهادی در انتقال فنّاوری از دانشگاه به صنعت (مورد مطالعه: دانشگه تربیت مدرس)" و ارائۀ این مقاله به شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و انتشار آن در مجموعه مقالات، 1398، تهران: دانشگاه الزهرا (س).

 

مقالات علمی متفرقه

 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " Identifying Factors Influencing on Choosing Academic Researches Commercialization Strategies in the Field of Nanotechnology in Iran " (چاپ نشده)
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " چارچوب مفهومی جدید عوامل مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری " (چاپ نشده).
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " انتخاب استراتژی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی؛ عوامل محیطی (مطالعه موردی: فناوری نانو) " (چاپ نشده).
 • نگارش مقالۀ علمی- پژوهشی " چارچوب مفهومی بومی انتخاب استراتژی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو) " (چاپ نشده).
 • نگارش بیش از 25 مقاله در حوزه‌ی آموزش فناوری نانو و انتشار آن در سایت باشگاه نانو (http://nanoclub.ir) .

 

کتابهای تألیف شده

 • تألیف کتاب "چند گام تا موفقیت در کنکور" منتشر شده توسط انتشارات بضعه‌الرسول در سال 1384 (به تیراژ 2000 جلد)
 • تألیف کتاب "نانو از نو" منتشر شده توسط باشگاه نانو و انتشارات آتنا با همکاری ستاد ویژۀ توسعه‌ی فناوری نانو در سال 1388 (چاپ دوم در سال 1390 و چاپ سوم در سال 1391 مجموعا به تیراژ 6000 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.
 • تألیف کتاب "پرسشهای نو از نانو" منتشر شده توسط مجتمع آموزشی توسعه در سال 1390 (چاپ دوم در سال 1391 مجموعا به تیراژ 4500 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.
 • تألیف کتاب "مقالات باشگاه نانو" منتشر شده توسط باشگاه نانو در سال 1391 (به تیراژ 1000 جلد) توضیح: این کتاب از منابع المپیاد ملی فناوری نانو است.
 • تألیف کتاب "کتاب کار فیزیک2" منتشر شده توسط انتشارات ساد در سال 1389 (چاپ دوم در سال 1390 مجموعا به تیراژ 4500 جلد)

 

تألیفهای متفرقه

 • عضو تیم تألیف و طراحی سوالات اولین و دومین "المپیاد ملی فناوری نانو" در سال‌های 1389 و 1390
 • عضو تیم تألیف و طراحی سوالات فیزیک آزمون‌های آزمایشی "واله" (تیزهوشان و المپیاد) در طی سال‌های 1387 تا 1392
 • تألیف و طراحی سوالات فیزیک آزمون‌های آزمایشی "رزمندگان" در سال‌های‌1391 و 1392

 

ترجمه

 • ترجمۀ کتاب "Theories of Entrepreneurship" با عنوان "نظریه‌های کارآفرینی" تألیف شارون آلوارز (چاپ نشده).

 

تحقیقات و پژوهشها

 • انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع "بررسی خواص الکترونیکی نانولولههای کربنی و کاربرد نانولولههای کربنی در مدارات الکترونیک" به عنوان پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی با راهنمایی دکتر فروزنده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران.
 • انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه فناوری نانو در ایران " به عنوان پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر میگون‌پوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
 • انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " طراحی مدل بهبودیافتۀ سیاستگذاری علم و فنّاوری ایران بر اساس شبکههای خطمشی " به عنوان رسالۀ مقطع دکتری با راهنمایی دکتر منتظر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرّس و معاون بنیاد ملّی نخبگان.
 • انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوریهای پیشرفته " به عنوان طرح پژوهشی به همکاری بنیاد نخبگان نیروهای مسلح با راهنمایی دکتر چرختاب مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • انجام پروژۀ پژوهشی با موضوع " سبک زندگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز " به سفارش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

 

سوابق تدریس و راهنمایی پایان نامه

 • تدریس دروس ذیل در مقطع کارشناسی (دانشگاه آزاد تهران غرب و مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز از سال 1396 تا کنون):
  • روش تحقیق
  • مبانی رفتار سازمانی
  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت
 • تدریس دروس ذیل در مقطع کارشناسی ارشد (مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز از سال 1397 تا کنون):
  • روش تحقیق پیشرفته
  • تئوری سازمان و مدیریت پیشرفته
  • فلسفۀ علم
 • راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد (مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز):
  • مدل‌سازی آسیب‌های سبک زندگی دانشجویان در دوران شیوع پاندمی کرونا توسط دانشجو سرکار خانم مریم زارع
  • پیش‌بینی اضطراب ناشی از کرونا در بین دانشجویان بر اساس ارتباط با خدا و هوش معنوی توسط دانشجو سرکار خانم نجمه کرمی
 • تدریس "فیزیک" در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (تیزهوشان) و مدارس غیردولتی شهر تهران از سال 1383 تا 1397.

 

 

 

 

سوابق شغلی (اجرایی)

 • معاون اجرایی و قائم مقام مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز از سال 1397 تا کنون.
 • مدیر اداری مالی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در سال 1392.
 • معاون اجرایی دبیرستان دین و دانش تهران در سال تحصیلی 93-1392.

 

مسؤولیتهای علمی

 • مدیر مسؤول مجلۀ علمی پژوهشهای میانرشتهای زنان از سال 1398 تا کنون؛
 • اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی مثبت‌گرا- اسلامی؛ مدیریت بازرگانی- بازاریابی، حسابداری و زبان و ادبیات فارسی در مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در سال‌های 1397، 1398 و 1399؛
 • اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی در رشته‌های مدیریت مالی، مدریت امور بانکی، مشاوره، مهندسی کامپیوتر در مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در سال‌های 1397، 1398 و 1399؛
 • اخذ مجوز از اداره کل بهزیستی استان فارس و راه‌اندازی مهدکودک و پیش دبستانی گندم (وابسته به مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز) در سال 1399؛
 • اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه‌اندازی مجلۀ علمی پژوهشهای میانرشتهای زنان و مجلۀ علمی خانواده و سلامت جنسی در سال 1398؛
 • عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ علمی پژوهشهای میانرشتهای زنان و مجلۀ علمی خانواده و سلامت جنسی از سال 1398 تا کنون؛
 • داوری در مجلۀ علمی پژوهشهای میانرشتهای زنان و مجلۀ علمی خانواده و سلامت جنسی.

 

 

 

 

 

سخنرانیهای علمی و کارگاههای علمی

 • سخنرانی علمی با عنوان "What is this thing called science?" در هفتۀ پژوهش در مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز، آذر 1398.
 • سخنرانی علمی با عنوان " تأملی بر پیچیدگیهای نظام سیاستگذاری علم و فنّاوری در ایران با اتکا به مقایسۀ تطبیقی آن با مالزی و افریقای جنوبی " در نخستین همایش ملی سیاست‌گذاری آموزش عالی ایران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، اردیبهشت 1397.
 • کارگاه علمی با عنوان "عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژیهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در حوزۀ فنّاوری نانو" در ستاد ویژۀ توسعه فنّاوری نانو (معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری)، تهران، 1392

 

 

 

 

 

نظر شما

captcha